Team NOA eerstelijn

Wij zijn expert op het gebied van zorg en behandeling van kwetsbare ouderen met complexe multimorbiditeit.

Over ons team

Het Netwerk Ouderengeneeskunde Amsterdam eerste lijn is een samenwerking tussen zorgorganisaties (Amsta, Amstelring, Cordaan, Evean, Family Supporters, Vivium en ZGAO) en ketenpartners (Amsterdamse Huisartsenalliantie, Amsterdam UMC, Amsterdam Vitaal & Gezond en de SIGRA). Wij werken als één team van specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialisten ouderenzorg in Amsterdam. 

De missie van het NOA is een waardevolle bijdrage leveren aan de zorg voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie in Amsterdam en Diemen. De doelstelling is om meer huisartsen te ondersteunen bij hun zorg voor kwetsbare ouderen en meer patiënten te voorzien van goede medische en passende zorg, op de juiste plek en het juiste moment en hierbij oog te hebben een optimale kwaliteit van leven.

Wij geloven in korte lijnen en goede relaties met huisartsenpraktijken. Daarom werken wij wijkgericht. Een verwijzing naar NOA komt terecht bij het wijkteam van de huisartsenpraktijk en de patiënt. De betrokken zorgprofessionals in uw buurt kunt u hier vinden.

 

De specialist ouderengeneeskunde (SO) in de eerste lijn

De specialist ouderengeneeskunde is expert op het gebied van de zorg en behandeling van (oudere) patiënten met complexe (multi)morbiditeit. Hij heeft kennis van chronische ziektebeelden en de gevorderde stadia daarvan. Die expertise stelt hem in staat te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen in het (geheel van) ziektebeeld(en) en daarover zorg- en behandelafspraken te maken met de patiënt en het zorgteam.

De benadering van de specialist ouderengeneeskunde kenmerkt zich door:

  • Focus op de gevolgen van ziekten voor het functioneren van de patiënt,
  • Aandacht voor welbevinden vanuit de vraag wat voor de patiënt belangrijke levensdoelen zijn, en wat hij/zij nodig heeft om zo lang mogelijk een kwalitatief goed leven te hebben,
  • De focus op transparante zorg- en behandeldoelen, mede ten behoeve van de aansturing van betrokken behandelaren en zorgverleners en de regievoering over de zorg.  

De verpleegkundig specialist (VS) en Physician Assistant (PA) in de eerste lijn

De VS/PA in de eerste lijn werkt net als de SO op verwijzing van de huisarts en kan geconsulteerd worden voor een thuisconsult en overleg. De werkwijze die de SO hanteert is over het algemeen meer medisch gericht, terwijl de VS/PA vanuit zijn/haar verpleegkundige achtergrond breed kijkt op meerdere domeinen. De VS/PA is bij uitstek in staat om bijvoorbeeld een geriatrisch assessment uit te voeren bij een patiënt en zijn omgeving. Ook is de focus van de VS/PA gericht op functioneren en passende zorg, met daarbij de vervolgvraag hoe dit te organiseren. Diagnostiek gericht op dementie is een veel voorkomende aanvraag, waarbij de VS/PA de patiënt goed in kaart kan brengen. De huisarts zal altijd betrokken zijn bij het stellen van de diagnose dementie. Ook is de SO altijd beschikbaar voor overleg en supervisie.

 

Samenwerking

NOA eerstelijn is een samenwerkingsverband met onderstaande Amsterdamse organisaties